• Print
  • Print
  • Sitemap

Relevant erhvervserfaring

En ansøger med relevant erhvervserfaring kan få godskrevet sine erfaringer og afkortet sin uddannelse.

Har ansøger mere end to års relevant erhvervserfaring, kan hele grundforløbet og hele praktikuddannelsen i hovedforløbet godskrives.

Uddannelsens præcise varighed vil være afhængig af, hvor meget godskrivning ansøger kan få.

Nedenstående standardgodskrivninger er fastsat af PASS og fremgår af bekendtgørelse om social- og sundhedshjælperuddannelsen, bilag 1.   

2 års relevant erhvervserfaring

Ansøger skal kunne dokumentere erhvervserfaring fra begge nedenstående arbejdsområder   

• hjemmeplejen   
• plejecentre   

Ansøger skal kunne dokumentere erfaring med følgende jobfunktioner       

• Skal have erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt   
• Skal have væsentlig arbejdserfaring med pleje- og omsorgsopgaver   
• Skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i team   
• Skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i faglig sparring.   

Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste 4 år før uddannelsens start.   

Mindre end 2 års relevant erhvervserfaring

Har ansøger erfaring med ovenstående jobfunktioner i hjemmeplejen i mindst 8 måneder afkortes uddannelsen til social- og sundhedshjælper med 3 måneder af praktikuddannelsen.

Har ansøger erfaring med ovenstående jobfunktioner fra plejecenter i mindst 8 måneder afkortes uddannelsen til social- og sundhedshjælper med 3 måneder af praktikuddannelsen.  

Har ansøger erfaring med ovenstående jobfunktioner, fra dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse i mindst 8 måneder afkortes uddannelsen til social- og sundhedshjælper med 1½ måned af praktikuddannelsen 

Anden relevant erhvervserfaring

Har ansøger mindre eller anden erhvervserfaring, som han/hun mener er relevant, skal skolen i samarbejde med den ansættende myndigheden gennemføre en realkompetencevurdering og vurdere om erfaringen er relevant og dermed bestemme omfanget af en eventuel yderligere afkortning.

Ansøger skal medbringe dokumentation for sine erfaringer.

Det er skolen, der i samarbejde med praktikken gennemfører vurderingen og finder frem til, hvilken afkortning af uddannelsens varighed ansøger kan opnå. Praktikken bestemmer varigheden af en evt. afkortning af praktikken, mens skolen bestemmer evt. afkortning af skoleundervisningen.

Det er frivilligt, om ansøger vil have afkortning af uddannelsen for relevant erhvervserfaring eller uddannelse, der ikke fremgår af bekendtgørelsens bilag 1.