• Print
  • Print
  • Sitemap

Forlængelse af uddannelsesaftalens længde

Elev og ansættende myndighed kan selv aftale en forlængelse af uddannelsestiden i følgende tilfælde:

  • Hvis eleven på grund af sygdom er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 10 % af uddannelsestiden
  • Hvis eleven har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption
  • Hvis eleven er fraværende fra praktikvirksomheden på grund af supplerende skoleundervisning
  • Hvis eleven har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold.
Det er en forudsætning for aftalens gyldighed, at elev og virksomhed ikke forlænger uddannelsestiden med mere end fraværets periode.

Hvis virksomhed og elev vil aftale forlængelse, skal der laves et tillæg til den oprindelige uddannelsesaftale på en særlig blanket, som skolen kan udlevere. Skolen skal registrere ændringen i Easy-systemet.

I alle andre tilfælde, hvor en af parterne ønsker en forlængelse, kræver det det faglige udvalgs godkendelse.

PASS har dog uddelegeret denne kompetence således, at under forudsætning af at ansættende myndighed, elev og skole er enige, kan uddannelsen forlænges uden at søge godkendelse i PASS.

Er de tre parter ikke enige skal det faglige udvalg inddrages. Man kan søge vejledning ved skolen om en ansøgning.