• Print
 • Print
 • Sitemap

Spørgsmål og svar om uddannelserne efter reformen

Erhvervsuddannelsesreformen betød nye bekendtgørelser og nye uddannelsesordninger for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen. Ændringerne kan overordnet sammenfattes således:

Strukturelle ændringer 

 • Indførelse af adgangskrav på 02 i dansk og matematik og nyt grundforløb 1 (GF1) for unge 
 • Grundforløb 2 (GF2) blev målrettet det enkelte hovedforløb - herved blev GF2 en obligatorisk del af uddannelsen
 • Nogle grundfag fra hovedforløbene blev omlagt og placeret i GF2
 • Der blev indført overgangskrav og grundforløbsprøve, som skal bestås
 • Indførelse af talentspor og valgfri fag på højere niveau i alle tre uddannelser
 • Indførelse af eux på den pædagogiske assistentuddannelse og på social- og sundhedsassistentuddannelsen
 • Indførelse af standardafkortninger for relevant erhvervserfaring og forudgående uddannelse

Indholdsmæssige ændringer

 • Den pædagogiske assistentuddannelse blev gennemgående revideret og fornyet med fire valgfri spor
 • Social- og sundhedsassistentuddannelsen fik indført obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering
 • Fag og praktikmål blev ajourført til udviklingen på arbejdsmarkedet

Uddybende om ændringerne

PASS modtager løbende spørgsmål om forståelse og fortolkning af de nye retningslinjer i bekendtgørelse og uddannelsesordning. PASS offentliggør nedenfor de hyppigst stillede spørgsmål.

Fælles for begge uddannelser

Særligt vedrørende SOSU

Særligt vedrørende PAU


Fælles for begge uddannelser


Praktikerklæringer og praktikmål
 
Spørgsmål       Svar
 

Hvordan kan vi arbejde taksonomisk og sikre progression mellem 1. og 2. praktik, når ordet selvstændigt indgår i mange af praktikmålene?

Praktikmålene er slutmål. Taksonomi for praktikmål er uændret i forhold til tidligere. PASS har valgt at følge samme taksonomi som for de uddannelsesspecifikke fag. Taksonomien fremgår af Hovedbekendtgørelsen nr. 1010 af 22/09/2014 § 34.

 

PASS anbefaler skolerne og LUU at drøfte og beskrive forventninger til delmål for de enkelte praktikmål eller for de enkelte praktikperioder. PASS har udviklet bilag til praktikerklæringer, som inspiration til hvordan dette arbejde kan udfoldes. Praktikerklæringer og bilag vil snarest blive revideret i henhold til ændringer i den pædagogiske assistentuddannelse. Se her

 

 

 

Hvilke konsekvenser har det, at alle praktikperioder skal være godkendt og at begrebet "vejledende praktikerklæring" ikke længere optræder i bekendtgørelsen?

Undervisningsministeriet har i forbindelse med reformen ønsket at ensrette formuleringerne i uddannelsesbekendtgørelserne på tværs af alle erhvervsuddannelser. Samtidig har det været afgørende for PASS, at der fortsat er sikkerhed for, at de tre praktikker på SOSU-uddannelsens trin 2 bliver godkendt hver for sig.

 

De nye formuleringer indebærer ikke nogen reel ændring af praksis, hvilket forklares nedenfor.

 

To slags praktikerklæringer

Der skal altid foreligge en afsluttende praktikerklæring underskrevet af arbejdsgiveren, inden der kan udstedes et uddannelsesbevis. Det samme gælder fortsat på SOSU-uddannelsens trin 2 for de tre praktikperioder, der hver især skal godkendes af praktikstedet.

 

Arbejdsgiveren/praktikstedet skal desuden godkende gennemførelsen af hver af praktikperioderne, inden eleven kan komme videre på det efterfølgende skoleophold. Her kan den vejledende praktikerklæring med fordel fortsat anvendes.

 

Vurdering af elevernes praktik

Det gælder generelt på eud-området, at det er arbejdsgiveren, som skal vurdere, om eleven opfylder praktikkens slutmål i løbet af uddannelsen.

 

Derfor kan en praktikperiode godkendes, selvom eleven ikke har nået alt det forventede, fordi arbejdsgiveren vurderer, at manglerne kan nås i den næste praktikperiode - eller inden praktikken skal afsluttes med den afsluttende praktikerklæring.

 

Den enkelte praktikperiode skal godkendes, før eleven kan komme på næste skoleperiode, men det er praktikstedet, der foretager et skøn af, om praktikperioden kan godkendes ud fra indholdet af den efterfølgende skoleperiode, og at eleven skal kunne nå slutmålene.

 

Tilbage til toppen af siden
 
Talentspor
 
Spørgsmål       Svar
 

Hvad er forskellen på talentspor og fag på valgfrit højere niveau?

Definition af talentspor fremgår af Hovedbekendtgørelsen nr. 1010 af 22/09/2014, § 3, stk. 3 og § 36.

 

Talentspor vælges ved uddannelsens start og udgøres af mindst 25% af undervisningen på et højere niveau (ekspertniveau) end det obligatoriske (avanceret niveau). Valg af talentspor skal fremgå af uddannelsesaftalen.

 

Hvilke fag, der udgør talentspor for den enkelte uddannelse er beskrevet i uddannelsesordningen skema 3a og 3b.

 

Fag på valgfrit højere niveau er uddannelsesspecifikke fag, som PASS har beskrevet på et højere niveau end det obligatoriske, det vil i praksis sige ekspertniveau. Eleven kan vælge et eller flere af disse fag.

 

Hvilke fag, der er udviklet på valgfrit højere niveau er beskrevet i uddannelsesordningen skema 1 og skema 2.

 
 

Talentspor vælges ved uddannelsens start. Hvad forstås ved start?

Uddannelsens start er her ved indgåelse af uddannelsesaftale med ansættende myndighed. Ønsker eleven senere at tilvælge talentspor kan der udfærdiges et tillæg til uddannelsesaftalen.
 
 

Hvilke kriterier skal der være for indstilling til talentspor? Herunder karakterkrav?

PASS har ikke fastsat centrale kriterier for indstilling til talentspor. Det er udbyderne, der i fællesskab med lokale uddannelsesudvalg aftaler retningslinjer for disse spørgsmål.
 
 

Er valg af talentspor et valg eleven selv foretager eller er arbejdsgiveren medansvarlig?

Ministeriet har svaret således:

 

Det er ikke fastlagt i reglerne, hvem der foretager valget. Det vil i de allerfleste tilfælde være en beslutning, som både elev og praktikvirksomhed er fælles om.

 
 

Kan elever, der ønsker talentspor afvises?

Ministeriet har svaret således:

 

Som udgangspunkt kan man ikke afvise en elev, men da der følger særlige både tidsmæssige og uddannelsesmæssige krav for at kunne følge et talentspor, vil det være sådan, at skolen (og virksomheden) har en forpligtigelse til at vejlede eleven ud fra de forudsætninger eleven har. Det valg der træffes skal eleven have reel mulighed for at gennemføre.

 
 

Hvor tidligt skal valget foretages?

Ministeriet har svaret således:

 

I forbindelse med valg af talentspor, vil det være hensigtsmæssigt, at valget træffes så tidligt som muligt. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at dette valg træffes i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftalen.

 
 

Kan eleven fortryde?

Ministeriet har svaret således:

 

Som ved andre forhold i forbindelse med indgåelse af en uddannelsesaftale, vil det også være muligt at ændre en indgået uddannelsesaftale - her ved at eleven fravælger at følge talentspor i en uddannelse. Reglerne i forbindelse med ændring af en uddannelsesaftale er de samme som ved andre forhold, hvor der sker en ændring i en uddannelsesaftale.

 
 

Hvor sent kan man fortryde?

Ministeriet har svaret således:

 

Generelt, som nævnt ovenfor, kan man ændre i en uddannelsesaftale efter de gældende regler.

 
 

Kan man vælge eksamen på ordinært niveau, hvis man dumper talentspor?

Ministeriet har svaret således:

 

Det kommer lidt an på, hvad vi taler om - Er det enkelt fag undervejs eller er det ved den afsluttende prøve i sidste skoleperiode?

 
 

Hvordan kommer valg af talentspor til at fremgå af skolebeviset?

Ministeriet har svaret således:

 

De fag som eleven har fulgt i skoleundervisningen vil fremgå af skolebeviset, herunder niveau. Det vil endvidere fremgå, at eleven har fulgt talentsporet i uddannelsen.

 
 

Hvordan med fag på valgfrit højere niveau?

Ministeriet har svaret således:

 

De samme svar gælder elevens valg af fag på valgfrit højere niveau. For elever der følger fag på højere valgfrit niveau, vil det også fremgå af skolebeviset, at de har fulgt faget på et højere niveau end det obligatoriske.

 
 

Kan der forventes specielle modeller for integration af talentspor på et hold?

Det er udbyderne der i fællesskab med lokale uddannelsesudvalg aftaler retningslinjer for disse spørgsmål.

 

Ministeriet har ansat læringskonsulenter, som kan bistå skolerne med inspiration til denne opgave.

 
 

Tænker man øget skriftlighed på talentsporet?

Mål for fagene er beskrevet i uddannelsesordningen. Er der mål for skriftlighed i faget på avanceret niveau, vil der være krav om højere niveau for skriftlighed på ekspertniveau. Der er ikke nye krav om skriftlighed på talentsporet.

 
 

Hvilken taksonomi ligger bag niveauerne avanceret og ekspert?

Taksonomien er defineret i Hovedbekendtgørelsen nr. 1010 § 34.

 

Tilbage til toppen af siden
 
Fagrækken
 
Spørgsmål       Svar
 

Engelsk

Hvilket niveau skal eleverne have i engelsk?

Engelsk er valgfrit som hidtil.

 

SOSU-elever, der ønsker videreuddannelseskompetence kan nå Engelsk niveau F på GF 1, Engelsk niveau E på GF 2 og Engelsk niveau D på trin 2. Eleven kan også vælge at tage Engelsk E som valgfag på trin 1.

 

PAU-elever, der ønsker videreuddannelseskompetence kan nå Engelsk niveau F på GF 1, Engelsk niveau E på GF 2 eller på hovedforløbet. Engelsk skal vælges som valgfag.

 

Elever, der ikke har ret til GF 1 er på forhånd godskrevet kompetencer svarende til Engelsk niveau F ved optag på GF 2.

 

Tilbage til toppen af siden
 
Valgfri specialefag og valgfag
 
Spørgsmål       Svar
 

Hvor mange valgfri specialefag og valgfag skal der udbydes?

PASS forventer, at alle valgfri specialefag udbydes, så eleverne kan vælge efter interesse, evt. i samarbejde med ansættende myndighed.

 

Elever på PAU skal have 3 ugers valgfri specialefag (tidligere 2 uger)

Elever på SOSU trin 1 skal have 1 uge valgfrit specialefag

Elever på SOSU trin 2 skal have 2 ugers valgfrit specialefag

 

Derudover skal skolen udbyde valgfag. Valgfag kan være grundfag, støttefag eller bonusfag.

Elever på PAU skal have 2 ugers valgfag

Elever på SOSU trin 1 skal have 2 ugers valgfag (tidligere 1 uge)

Elever på SOSU trin 2 skal have 1 uges valgfag

 

Tilbage til toppen af siden
 
Bedømmelse
 
Spørgsmål       Svar
 

Skal skolerne selv udtrække fag til eksamen?

Ministeriet svarer:

 

Ja, det er skolerne selv, der udtrækker eksamensfag gennem EASY-A.

 
 

Er der nogle retningslinjer for udtrækning af fag?

Ministeriet svarer:

 

I forbindelse med udtræk af grundfag til prøvefag, gælder de retningslinjer, der er anført i grundfagsbekendtgørelsen, § 7 (BEK 1009 af 22/09/2014)

 

For udtræk af de uddannelsesspecifikke fag gælder der ikke retningslinjer for offentliggørelsen. Ministeriet anbefaler dog at skolerne følger de regler, der gælder for grundfag med varsling af prøvefag tidligst 21 dage og senest 7 dage før prøven.

 
 

Skal elever, der har valgt engelsk, til prøve i faget?

Engelsk er ifølge grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen et prøvefag.

For elever, der har valgt engelsk, indgår engelsk i puljen over grundfag, der kan udtrækkes til prøve.

 
 

Kan eleven gå til afsluttende prøve, selvom praktikken ikke er godkendt?

Undervisningsministeriet har ændret bestemmelserne i uddannelsesbekendtgørelserne, så retningslinjerne for tidspunktet for afsluttende prøve er ændret.

 

Ændringerne betyder, at eleven kan gå til afsluttende prøve, når al skoleundervisning er afsluttet, uden at sidste praktikperiode er fuldt gennemført og godkendt. Hidtil skulle praktikperioderne være godkendt for at eleven kunne gå til afsluttende prøve.

 

Ændringen ligestiller retningslinjerne for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen med alle andre erhvervsuddannelser.

 

Det er skolen og praktikvirksomheden, der beslutter tilrettelæggelsen af den afsluttende prøve, dog skal prøven som angivet i § 41, stk. 2, finde sted inden aftaleperiodens ophør og tidligst tre måneder og i særlige tilfælde indtil seks måneder, før aftaleperiodens ophør.

 

Det anbefales, at den afsluttende prøve tilrettelægges, efter den sidste praktik er bedømt bestået.

 

Praktikken skal være godkendt, for at der kan udstedes uddannelsesbevis.

 

Hvis eleven har været til afsluttende prøve og efterfølgende skal ud i den sidste praktik, som eleven ikke består, skal praktikken forlænges. Der vil derfor være tale om et af de særlige tilfælde, som er omtalt i bekendtgørelsens § 41, stk. 2, hvor der kan gå 3 måneder og i enkelte tilfælde indtil 6 måneder fra den afsluttende prøve er aflagt og til aftaleperioden ophører.

 
 

Er det arbejdsgivere, der afgør om eleven kan gå til afsluttende prøve?

Ministeriet svarer:

Da den afsluttende prøve er en skoleprøve, er det ikke arbejdsgiveren, der afgør, om eleven kan gå til eksamen, men en afgørelse skolen træffer

 

I henhold til bekendtgørelsens § 81 stk. 1, udsteder skolen et samlet bevis for skoleundervisningen, når den skolemæssige del af den obligatoriske uddannelse er gennemført, herunder afsluttende prøve i skoleundervisningen. Som anført i bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen skal eleven have bestået de uddannelsesspecifikke fag og grundfaget naturfag C samt have et gennemsnit på mindst 02 i de uddannelsesspecifikke fag, for at der kan udstedes et skolebevis.

 

Tilbage til toppen af siden
 
EUV - Bilag 1
 
Spørgsmål       Svar

Hvordan vurderes om en ansøger er en EUV 1 elev?

En EUV 1 elev er voksen og har mere end to års relevant erhvervserfaring.

To års relevant erhvervserfaring er defineret i Bilag 1, pkt. 1

Godskrivning

En EUV1 elev godskrives for GF2 og skal derfor ikke til grundforløbsprøve.

En EUV-1 elev skal opfylde certifikatkrav og grundfagsniveauer.

En EUV-1 elev over 25 år skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne (10% kortere uddannelsestid)

 

Hvordan vurderes om en ansøger er en EUV 2 elev?

En EUV 2 elev er voksen og har mindre end to års relevant erhvervserfaring.

 

Godskrivning

En EUV 2 elev kan godskrives for dele af hovedforløbet, hvis eleven opfylder betingelserne i Bilag 1, pkt. 2 (relevant erhvervserfaring) og/eller betingelserne beskrevet i Bilag 1, pkt. 3 (relevant uddannelse).

Eleven kan få godskrevet yderligere dele af GF 2 og dele af hovedforløbet på baggrund af en individuel realkompetencevurdering

En EUV-2 elev over 25 år skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for voksne (10% kortere uddannelsestid)

 

Hvordan vurderes om en ansøger er en EUV 3 elev?

En EUV 3 elev er en voksen, som ikke har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse i henhold til definitionerne i Bilag 1, pkt. 2 og 3.

 

Godskrivning

En EUV 3 elev kan i enkelte tilfælde på baggrund af en individuel kompetencevurdering opnå afkortning af GF 2.

En EUV 3 elev skal gennemføre et uddannelsesforløb, som i omfang og varighed svarer til et eud-forløb for unge (uden GF 1).

 

Hvad er fuld tid, når man vurderer om eleven har relevant erhvervserfaring?

PASS har i Bilag 1 til uddannelsesbekendtgørelserne defineret, hvad der er relevant erhvervserfaring, herunder at et antal år/måneders erfaring giver en bestemt standardgodskrivning.

 

Ministeriet svarer om definition af fuld tid:

"En eventuel generel fortolkning af bestemmelsen af fuldtidsarbejde kan alene foretages af den lovfortolkende myndighed, dvs. Undervisningsministeriet. I skolernes vurdering skal de tage hensyn til overenskomsterne. Således at skolerne i vurderingen af, om en ansøger har, hvad der svarer til 2 års relevant erhvervserfaring, skal forholde sig til, om ansøgeren har det, der ifølge overenskomsten for området, svarer til fuldtidsbeskæftigelse".

 

Overenskomsterne på det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet definerer fuld tid som i tidligere vejledning vedrørende afkortning:

 

Ansættelse med mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes som fuld tid. Ansættelse med mellem 8 og 24 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse medregnes med 50%.

 
 

Kan EUV 1 ansøgere, der mangler Førstehjælp og Brandbekæmpelse blive godskrevet grundforløbsprøven?

Ministeriet svarer:

 

Ja. En sådan ansøger kan påbegynde uddannelsen i EUV efter model 2, som kan omfatte grundforløbsundervisning. Alternativt kan ansøgeren erhverve certifikaterne i anden sammenhæng, herunder AMU, forud for optaget til EUV og vil derefter have adgang til et forløb efter model 1.

 

Eleven skal kun tage certifikaterne og får godskrevet den øvrige del af grundforløbet, herunder grundforløbsprøven, som er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag.

 
 

Må man give godskrivning af et grundfag på forkant (naturligvis betinget af at eleven opnår niveauet andetsteds fra i løbet af uddannelsen)?

Ministeriet svarer:

 

Nej, skolen kan ikke give godskrivning for kompetencer, eleven endnu ikke har erhvervet. Godskrivning kan alene ske for elevens dokumenterede eller reelle kompetencer, jf. hovedbekendtgørelsens § 59, stk. 1

 
 

Er den eksisterende vejledning vedrørende godskrivning af sygeplejestuderendes og pædagogstuderendes erfaringer fortsat gældende?

De eksisterende godskrivningspakker for pædagogstuderende, der søger den pædagogiske assistentuddannelse og sygeplejerskestuderende, der søger social- og sundhedsuddannelsen er fortsat gældende. Pakkerne er vejledende og skal altid følges op af en individuel realkompetencevurdering.

 

Tilbage til toppen af siden
 

Særligt vedrørende SOSU

 
Farmakologi og medicinhåndtering
 
Spørgsmål       Svar
 

Kan Farmakologi og medicinhåndtering skemalægges, som det passer for den enkelte skole?

Den enkelte skole skal i den lokale undervisningsplan i samarbejde med LUU tilrettelægge undervisningen i alle fag, så det er hensigtsmæssigt lokalt.

 

Tilbage til toppen af siden
 
Talentspor
 
Spørgsmål       Svar
Hvilke fag udgør talentsporet?

Talentspor på trin 1 består af den ordinære uddannelse med flg. fag på ekspertniveau, i alt 8,5 uger:

 • Pleje og dokumentation, 5 uger
 • Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsat, 3,5 uger

For voksne over 25 har forløbet samme varighed på trin 1

 

Talentspor på trin 2 består af den ordinære uddannelse med flg. fag på ekspertniveau, i alt 11 uger:

 • Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation, 3 uger
 • Sygepleje, 5 uger
 • Forebyggelse og rehabilitering, 3 uger

For voksne over 25 år har fagene en varighed på 9 uger på trin 2.

 

 

Kan en elev med trin 1 uden talentspor vælge trin 2 med talentspor?

Ministeriet svarer:

 

Talentspor skal udgøre mindst 25% af skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. hovedbekendtgørelsens § 3, stk. 3.

 

I uddannelsesordningen for social- og sundhedsuddannelsen er der beskrevet det samlede talentspor for uddannelsen, som består af følgende fag:

 • Trin 1: "Pleje og dokumentation" og "Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats" (8,5 uger)
 • Trin 2: "Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation", "Sygepleje" og "Forebyggelse og rehabilitering" (11 uger)

Talentsporet er således lavet som et samlet spor for trin 1 og trin 2. Elever, der har afsluttet trin 1 på gammel ordning og påbegynder trin 2 på ny ordning, vil som udgangspunkt ikke have mulighed for at vælge talentspor på trin 2, da eleven ikke har fulgt talentsporet på trin 1.

Elever på ny trin 2 ordning, som har gennemført en gammel trin 1 ordning, og som ønsker talentsporet har følgende muligheder:

 • Skolen kan gennem RKV afdække, om eleven har kompetencerne til at opfylde fagene "Pleje og dokumentation" samt "Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats" på ekspertniveau og herved opnå godskrivning. Skolen kan som rettesnor opstille kriterier som grundlag for at bedømme om eleven har opnået ekspertniveauet. Det er dog vigtigt, at der i hvert enkelt tilfælde er tale om en individuel vurdering af elevens kompetencer.
 • Hvis eleven ikke qua sin erhvervserfaring (mellem gammel trin 1 og ny trin 2) har opnået kompetencer svarende til "Pleje og dokumentation" samt "Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats" på ekspertniveau, kan skolen som end del af skolens overgangsordning tilrettelægge supplerende undervisning, jf. eud-lovens § 51. Skolen kan ud fra denne bestemmelse forlænge skoleundervisningen med undervisning i "Pleje og dokumentation" og "Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats" på ekspertniveau, så eleven har et grundlag for at indgå i undervisningen på talentsporet på trin 2.
Tilbage til toppen af siden
 
Prøver
 
Spørgsmål       Svar
 

Hvorfor eksempel med en case som afsluttende prøve?

PASS har ønsket at fremme det praktiske element ved afholdelse af afsluttende prøve, men der indføres ikke egentlig svendeprøve. Derfor angives case som eksempel på, hvordan ønsket skal forstås.

 

Tilbage til toppen af siden
EUV
 
Spørgsmål       Svar
 

Hvilke regler er gældende for elever, der søger ind på SOSU-assistent (trin 2) på baggrund af en ældre SOSU-hjælperuddannelse (trin 1)?

Ministeriet svarer:

 

Overgangskravene gælder ved overgangen fra grundforløbet til hovedforløbet, dvs. ved overgangen til trin 1.

 

Voksne elever, der har gennemført trin 1 efter de gamle regler, skal - som alle andre elever - realkompetencevurderes og på det grundlag have udarbejdet en uddannelsesplan. Skolen skal vurdere, om ansøger opfylder målene for trin 1 efter de nye regler, og dermed kan påbegynde trin 2 på det rette niveau og gennemføre uddannelsen uden supplering. Hvis det ikke er tilfældet, skal eleven have de dele af grundforløbets 2. del, der er nødvendig for, at eleven kan påbegynde uddannelsen på rette niveau og gennemføre trin 2. Elever - med en ældre trin 1 uden grundfag - vil derfor typisk skulle have grundforløbsundervisning i grundfagene og i certifikatfagene, så de når op på de niveauer, der bygges oven på i trin 2.

 

Kan man på trin 2 være en EUV 3, da man jo har en SSH med sig?

En elev der påbegynder en social- og sundhedshjælperuddannelse uden tidligere gennemført uddannelse vil opnå elevtypen euv3 på SSH. Når eleven har gennemført sin social- og sundhedshjælperuddannelse har eleven erhvervet sig en kompetencegivende uddannelse, hvilket betyder, at hvis eleven søger optagelse på social- og sundhedsassistentuddannelsen vil eleven skifte elevtype og blive euv2.

 

Det betyder i praksis, at der ikke vil være nogle EUV-3 elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen, da en gennemført social- og sundhedshjælperuddannelse er en forudsætning for optagelse på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

 

Tilbage til toppen af siden

Særligt vedrørende PAU

 
Fagrækken
 
Spørgsmål       Svar
 

Hvorfor er faget Arbejdsmiljø og ergonomi ikke angivet i skema 2?

Faget Arbejdsmiljø og ergonomi er ikke angivet i skema 2, fordi EUV1 og EUV2 elever som følge af reglen om 10% afkortning ikke skal følge dette fag.

 
 

Begreberne dokumentation og evaluering savnes i praktikmålene

Evaluering og dokumentation er en del af blandt andet praktikmål 1 og praktikmål 2, om end begreberne ikke er benævnt eksplicit.

 

PASS har på baggrund af høringssvarene desuden justeret formuleringen af praktikmål 15 til følgende:

Eleven kan deltage aktivt i faglige drøftelser, i evaluering og dokumentation af pædagogiske aktiviteter, i det daglige arbejde, til møder og ved vejledning samt i samarbejdet med øvrige fagprofessionelle.

 

 
 

Hvorfor er de nævnte fag valgt til afkortning med 10%?

PASS har vurderet, at 10% afkortning bedst kan ske via de udvalgte fag, fordi voksne med relevant erhvervserfaring forventes at have erfaring på de udvalgte områder.

 

 
 

Det fremgår at man kan tage engelsk E, men plejer vi ikke at sige, at man kan nå engelsk på D-niveau?

Ved valg af engelsk som valgfag gennem hele uddannelsen kan eleven nå Engelsk D.

  Tilbage til toppen af siden
 
Fagmål
 
Spørgsmål       Svar
 

Hvorfor flere mål for fagene, når der faktisk er mindre tid til undervisningen?

PASS vurderer ikke, at der er ligefrem proportionalitet mellem antallet af fagmål og den afsatte tid. Målene er blevet mere præcise og sprogligt forenklede, hvilket øger antallet af mål, men det betyder ikke, at det tager længere tid at nå målene.

 

  Tilbage til toppen af siden
 
EUV - Bilag 1
 
Spørgsmål       Svar
 

Er det rigtigt, at erfaring fra døgn- og specialområdet ikke tæller med i forhold til optag på EUV 1?

Erhvervserfaring fra døgn- og specialområdet betragtes som relevant erhvervserfaring og er dækket af betegnelsen "dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse".

Tilbage til toppen af siden

Paste from Word not accepted. Please cleanup markup. Use the "import from Word" feature; or paste the content into Notepad, then copy it again.

Paste from Word not accepted. Please cleanup markup. Use the "import from Word" feature; or paste the content into Notepad, then copy it again.

Paste from Word not accepted. Please cleanup markup. Use the "import from Word" feature; or paste the content into Notepad, then copy it again.

Paste from Word not accepted. Please cleanup markup. Use the "import from Word" feature; or paste the content into Notepad, then copy it again.

Paste from Word not accepted. Please cleanup markup. Use the "import from Word" feature; or paste the content into Notepad, then copy it again.

Paste from Word not accepted. Please cleanup markup. Use the "import from Word" feature; or paste the content into Notepad, then copy it again.

Paste from Word not accepted. Please cleanup markup. Use the "import from Word" feature; or paste the content into Notepad, then copy it again.