• Print
  • Print
  • Sitemap

Inspirationsmateriale til arbejdet i LUU

2018

Vejledning om ansvars- og opgavefordeling i det praktikpladsopsøgende arbejde

Udgivet af Undervisningsministeriet.

2017

Grundforløbsprøver 2017

Som en del af processen for at kvalificere skolernes arbejde med en fælles standard for GF2 prøven, har Danske SOSU-skoler nedsat en arbejdsgruppe, der har indsamlet og gennemgået skolernes prøvebestemmelser og eksemplariske cases. Dette store og omfattende arbejde er mundet ud i rapporten Grundforløbsprøver 2017.

Arbejdsgruppen har været i løbende dialog med PASS. Det har været et konstruktivt samarbejde med positiv betydning for etableringen af fælles forventninger til GF2 prøvens indhold og niveau.

PASS vil gerne opfordre medlemmerne af LUU til at sætte de lokale retningslinjer for GF2 prøven på dagsordenen. En drøftelse af de lokale retningslinjer vil med fordel kunne tage sit afsæt i Danske SOSU-skolers rapport og PASS' bemærkninger til rapporten.

PASS' bemærkninger til rapporten:

  • PASS er enig i arbejdsgruppens anbefaling af, at der brug for fortsat fokus på at sikre det grundlæggende niveau som udgangspunkt for cases og scenarier

  • PASS er enig i arbejdsgruppens anbefaling af, at toningen af grundforløbsprøven for social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen skal styrkes

  • PASS er enig i arbejdsgruppens anbefaling om, at forberedelsestiden til grundforløbsprøven skal afstemmes med de opstillede krav

  • PASS er enig med arbejdsgruppens anbefaling af, at der skal sikres tydelig valgmulighed mellem individuel prøve og gruppeprøve

  • Eksempler til prøven for den pædagogiske assistentuddannelse bør også give mulighed for at vælge opgaver indenfor området dag- og botilbud for personer med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse

Forslag til fællesstandard for grundforløbsprøven

Danske SOSU-skoler har efter aftale med PASS udarbejdet ovenstående forslag til en fælles standard for indhold og niveau i grundforløbsprøven.

Det er den enkelte skole der i samarbejde med LUU udarbejder lokale retningslinjer indenfor rammerne af den fælles nationale standard for uddannelsen.

Tilrettelæggelse og gennemførelse af faget Farmakologi og medicinhåndtering

Vejledningen er udarbejdet af Danske SOSU-skoler i samarbejde med PASS.

PASS vil gerne opfordre medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg til bruge vejledningen som inspiration for LUU's bidrag til arbejdet med den lokale undervisningsplan for faget Farmakologi og medicinhåndtering.

Farmakologi og medicinhåndtering

LUU's arbejde med Farmakologi og medicinhåndtering

PASS anmodede i 2016 Danske SOSU-skoler om et samarbejde om at sikre et ensartet niveau i faget Farmakologi og medicinhåndtering og understøtte, at der arbejdes systematisk med den obligatoriske prøve i faget.

Resultatet af samarbejdet er Vejledning til tilrettelæggelse og gennemførelse af faget farmakologi og medicinhåndtering.

Danske SOSU-skoler er i færd med at blandt andet at indarbejde bemærkninger fra PASS. Vejledningen forventes offentliggjort januar 2018.

I ovenstående dokument kan du læse om de lokale uddannelsesudvalgs arbejdsopgaver som følge af Vejledning til tilrettelæggelse og gennemførelse af faget farmakologi og medicinhåndtering.

2015

Vejledninger om praktikerklæringer

PASS har udviklet praktikerklæringer, som skolerne skal udlevere til praktikstederne ved afslutning af hver praktikperiode. Praktikerklæringen skal vedhæftes et hjælpeskema. Det lokale uddannelsesudvalg skal udarbejde hjælpeskema til praktikerklæringen. PASS har udarbejdet forslag til hjælpeskema, som det lokale udannelsesudvalg kan vælge at bruge. 

2014

Talentudvikling
Udarbejdet af PASS. 4 sider

Kvalitet i uddannelserne
Udarbejdet af PASS. 4 sider.