• Print
  • Print
  • Sitemap

Lokale uddannelsesudvalg

I hht. Lov om erhvervsuddannelser §§ 40 - 41 skal udbydere af erhvervsuddannelser nedsætte lokale uddannelsesudvalg (LUU).

Udbydere af den pædagogiske asssitentuddannelse og / eller social- og sundhedsuddannelsen skal derfor nedsætte LUU for at fremme samarbejdet med arbejdsmarkedets parter på uddannelsernes område. Se mere om nedsættelse og udpegning i meneuen til venstre.

Opgaver for LUU

I henhold til Lov om Erhvervsuddannelser § 41 stk. 1 skal LUU varetage flg. opgaver:

  • rådgive skolen i spørgsmål der vedrører uddannelserne
  • medvirke ved udarbejdelse af lokal undervisningsplanen (LUP)
  • indstille valgfag
  • virke for og følge samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked
  • medvirke ved kvalitetssikring af uddannelsen

Loven beskriver også, at de faglige udvalg kan overdrage opgaver, som hensigtsmæssigt kan udføres af de lokale uddannelsesudvalg, til disse udvalg. PASS har uddelegeret flg. opgaver til LUU

  • indstille godkendelse af ikke koncerngodkendte praktiksteder til PASS

Find inspiration til arbejdet i LUU her.