• Print
  • Print
  • Sitemap

Klagevejledning

I erhvervsuddannelserne skelnes der mellem forskellige typer af klager. Man kan skelne mellem følgende typer af klager:

  • Klager over uddannelsen og undervisningen
  • Klager over en skoles afgørelser (fx optagelse, bortvisning, midlertidig hjemsendelse, overflytning til anden skole)
  • Klager over prøver og eksamen
  • Klager over grundfag og centralt udarbejdede valgfag
  • Klager over afgørelser om forlængelser
  • Klager over ansættelsesretlige forhold (løn, arbejdstider, opsigelse, ligebehandling osv.)
  • Tvister mellem elev og praktikvirksomhed
  • Klager over en skoles afgørelser om godskrivning af uddannelseskvalifikationer

Klageproceduren - og herunder hvem der skal klages til - afhænger af hvilken type klage det er. Nogle klager skal behandles af skolerne og Undervisningsministeriet, og nogle af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen.

Forligsmøde

Hvis der er opstået en tvist - typisk vedrørende ensidig ophævelse af en uddannelsesaftale - mellem en elev og en virksomhed, som parterne ikke selv kan løse, kan en af parterne (eller begge) anmode Det faglige udvalg (PASS) om at søge at forlige tvisten. 

Dokumentation for sagens forløb og ønske om sagens løsning indsendes til PASS.

PASS indkalder parterne til et forligsmøde. PASS's rolle er alene at søge at forlige parterne. Udvalget skal ikke afgøre, hvem der eventuelt har ret og har ikke kompetence til at træffe afgørelse i tvisten.

Tvistighedsnævnet

Hvis PASS ikke kan opnå enighed mellem parterne og har erklæret forligsmulighederne for udtømte kan enhver af parterne vælge at føre sagen videre til Tvistighedsnævnet. 

Tvistighedsnævnet er et nævn i regi af Ministeriet for Børn og Undervisning og kan træffe endelig afgørelse i tvisten.

Se mere om Tvistighedsnævnet her.