• Print
  • Print
  • Sitemap

Godskrivning  

Har en ansøger erfaringer fra tidligere job og/eller uddannelse skal skolen i samarbejde med ansættende myndighed gennemføre en realkompetencevurdering. Denne vurdering består af en regelbundet vurdering og en individuel vurdering. 

Grundlaget for den regelbundne vurdering fremgår af Bilag 1 til bekendtgørelsen for den enkelte uddannelse. Vurdering af ansøgers forudsætninger i forhold til Bilag 1 kan resultere i en standard godskrivning og afkortning af uddannelsens længde.  

Den individuelle vurdering består af en vurdering af en ansøgers tidligere erhvervede kompetencer, der ikke fremgår af Bilag 1 og kompetencer, der er tilegnet på andre måder. Den individuelle vurdering afgør, om uddannelsesforløbet kan afkortes yderligere. Vurdering af tidligere erhvervet uddannelse vurderes af skolen. Vurdering af erhvervserfaring sker ved inddragelse af ansættende myndighed.

Se Bilag 1 i bekendtgørelse til den pædagogiske assistentuddannelse her

Se Bilag 1 i bekendtgørelse til social- og sundhedshjælperuddannelsen her

Se bilag 1 i bekendtgørelse til social- og sundhedsassistentuddannelsen her

Beregning af varighed af erhvervserfaring

Definition af hvilken erhvervserfaring, der giver regelbundet godskrivning fremgår af uddannelsesbekendtgørelsernes Bilag 1.

Beregning af varigheden af erhvervserfaring sker i henhold til den gældende overenskomst på området. Heraf fremgår, at fuldtid opnås ved en ugentlig arbejdstid på over 24 timer, og at en ugentlig arbejdstid mellem 8 – 24 timer tæller 50% af fuld arbejdstid.

Afkortning af uddannelsens varighed bestemmes lokalt

Det fremgår af Lov om erhvervsuddannelser § 71, at det faglige udvalg på baggrund af ansøgers tidligere uddannelse eller beskæftigelse kan træffe afgørelse om afkortning af uddannelsens varighed.

PASS har besluttet, at afgørelse om afkortning af uddannelsens varighed træffes lokalt, når skolen, ansættende myndighed og eleven er enige herom. Kun ved uenighed kan sagen forelægges PASS.

Særlige godskrivningsvejledninger

Der er erfaring for, at studerende fra beslægtede professionsuddannelser kan være interesserede i at søge optagelse på den pædagogiske assistentuddannelse eller social- og sundhedsuddannelserne.

For at synliggøre disse gruppers adgang til uddannelserne har PASS beskrevet nogle vejledende retningslinjer for godskrivning af deres kompetencer. Der skal dog altid gennemføres en individuel kompetencevurdering af hver enkelt ansøger.

Godskrivning for pædagogstuderende

Hent vejledningen her: Godskrivningsvejledning for pædagogstuderende

Godskrivning for sygeplejestuderende

PASS har hidtil haft en vejledning om godskrivning og afkortning af sygeplejerskestuderendes uddannelsesaftale ved ønske om optag på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Begge uddannelser er blevet ændret, og skolerne har efterspurgt en opdateret vejledning.

PASS har besluttet, at indtil der dannes et samlet overblik over tilrettelæggelsen af de to nye uddannelser, så vil PASS opfordre SOSU-skolerne til at kontakte den lokale udbyder af sygeplejerskeuddannelsen med henblik på at kvalificere godskrivningen for sygeplejerskestuderende, der afbryder og søger ind på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Disse erfaringer vil muligvis kunne sammenfattes i en national vejledning på sigt.