• Print
  • Print
  • Sitemap

Hovedforløb social- og sundhedsassistentuddannelsen

For at blive optaget på hovedforløbet skal ansøger indgå en uddannelsesaftale med en kommune eller en region. Skolen kan bistå med vejledning. Se nærmeste skole andet sted på sitet. 

Hovedforløbet starter flere gange om året. Skolerne kan oplyse om datoer for ansøgningsfrist og uddannelsesstart.  


Varighed 

Hovedforløbet til social- og sundhedsassistent varer 2 år, 9 måneder og 3 uger . 

Uddannelsen veksler mellem skoleperioder (i alt 48 uger) og praktikperioder.

Praktikperioder

Praktikuddannelsen består af tre praktikperioder:

  1. det nære sundhedsvæsen i ca. 40 uger
  2. det psykiatriske område i ca. 18 uger
  3. det somatiske hospitalsområde i ca. 40 uger

Praktikperioderne kan evt. opdeles i kortere perioder.

På den praktiske del af uddannelsen oplæres eleven i uddannelsens praktikmål. Praktikmålene fremgår af uddannelsesordningen.


Skoleperioder

På hovedforløbet undervises i nedenstående fag.
Grundfagene og de uddannelsesspecifikke fag er obligatoriske.
Grundfaget engelsk er valgfrit og har et videreuddannelsesperspektiv. Eleven kan vælge at udskifte engelsk med et andet fag fra fagrækken. 

Grundfag Uddannelsesspecifikke fag Valgfri specialefag
Dansk                   Mødet med borgeren og patienten
Social- og sundhedsassistenten som teamleder
Naturfag Det sammenhængende borger- og patientforløb
Netværk og samskabelse med udsatte grupper
Engelsk Kvalitet og udvikling
Borgerens behov for akut socialpsykiatrisk indsats

Somatisk sygdom og sygepleje
Smertelindring ved fysisk og/eller psykisk lidelse
Psykisk sygdom og sygepleje
SOSU-ass rolle v/indlæggelse af borger m/demens
Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
Borgeren med fysisk og/eller psykisk handicap
Farmakologi og medicinhåndtering
Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling
SOSU-ass opgaver i forhold til livets afslutning

Valgfag

Desuden udbyder skolen valgfag, som understøtter uddannelsen og behovene i lokalområdet.

Kommunikation mellem elev, skole og praktik

Skolen udleverer en uddannelsesbog, der skal fungere som et kommunikationsredskab mellem elev, lærer og praktikvejleder. Flere steder bruges det elektroniske værktøj "Elevplan" som redskab til kommunikation mellem parterne.

Bedømmelse

Eleven får standpunktskarakterer i de uddannelsesspecifikke fag, som alle skal bestås.

Eleven skal til mundtlig prøve i alle grundfag og i Farmakologi og medicinhåndtering.   
Eleven skal bestå praktikmålene på avanceret niveau.  
Ved afslutning af sidste skoleperiode afholder skolen en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i en projektopgave.

Autorisation 

Efter bestået uddannelse udsteder Sundhedsstyrelsen autorisation til social- og sundhedsassistenter

Økonomi  

Eleven får elevløn under hele hovedforløbet.