• Print
  • Print
  • Sitemap

Relevant erhvervserfaring

Har ansøger relevant erhvervserfaring kan han/hun få godskrevet sine erfaringer og afkortet sin uddannelse.

Hvis ansøger har mere end to års relevant erhvervserfaring, kan han/hun få godskrevet hele grundforløbet og hele praktikuddannelsen i hovedforløbet.

Uddannelsens præcise varighed vil være afhængig af, hvor meget godskrivning ansøger kan få.

Nedenstående standardgodskrivninger er fastsat af PASS og fremgår af bekendtgørelse om social- og sundhedshjælperuddannelsen, bilag 1.   

2 års relevant erhvervserfaring

EUV 1

Ansøger skal kunne dokumentere erhvervserfaring fra begge nedenstående arbejdsområder   

• hjemmeplejen   
• plejecentre   

Ansøger skal kunne dokumentere erfaring med følgende jobfunktioner       

• Skal have erfaring fra flere vagtlag med hovedvægt på dagvagt   
• Skal have væsentlig arbejdserfaring med pleje- og omsorgsopgaver   
• Skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i team   
• Skal i sine arbejdsfunktioner have indgået i faglig sparring.   

Erhvervserfaringen medregnes, hvis erfaringen er erhvervet inden for de seneste 4 år før uddannelsens start.   

Mindre end 2 års relevant erhvervserfaring

EUV 2

Har ansøger erfaring med ovenstående jobfunktioner i hjemmeplejen i mindst 8 måneder afkortes uddannelsen til social- og sundhedshjælper med 3 måneder af praktikuddannelsen 

Har ansøger erfaring med ovenstående jobfunktioner fra plejecenter i mindst 8 måneder afkortes uddannelsen til social- og sundhedshjælper med 3 måneder af praktikuddannelsen  

Har ansøger erfaring med ovenstående jobfunktioner, fra dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse i mindst 8 måneder afkortes uddannelsen til social- og sundhedshjælper med 1½ måned af praktikuddannelsen 

Anden relevant erhvervserfaring

Har ansøger anden erhvervserfaring, som han/hun mener er relevant, skal skolen i samarbejde med den ansættende myndighed gennemføre en realkompetencevurdering og vurdere om erfaringen er relevant og dermed bestemme omfanget af en eventuel afkortning.

Det er frivilligt om ansøger vil gøre brug af tilbuddet om afkortning på baggrund af erfaring, der ikke fremgår af uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1.