• Print
  • Print
  • Sitemap

Hovedforløb social- og sundhedshjælperuddannelsen

For at blive optaget på hovedforløbet skal ansøger have en uddannelsesaftale med en kommune eller en privat udbyder af ydelser i henhold til serviceloven. Skolen kan bistå med vejledning. Du kan finde nærmeste skole her.

Skolerne kan oplyse om datoer for ansøgningsfrist og uddannelsesstart. Hovedforløbet starter typisk flere gange om året. 

Varighed

Hovedforløbet varer normalt 1 år og 2 måneder. Hovedforløbet er som minimum opdelt i 3 skoleperioder ( ialt 17 uger) og 2 praktikperioder ( ialt ca. 9 måneder). Nogle steder er der flere praktikperioder. 

Uddannelsen kan gennemføres på kortere tid, hvis ansøger har relevant erhvervserfaring eller uddannelse i forvejen. Se i menuen til venstre under adgang til uddannelsen.

Praktikperioder

Praktikken gennemføres typisk i to forskellige institutioner. For eksempel i hjemmeplejen, på plejehjem eller i dag- og aktivitetscentre.

På den praktiske del af uddannelsen oplæres eleven i uddannelsens praktikmål. Praktikmålene fremgår af uddannelsesordningen.

Skoleperioder 

På hovedforløbet undervises i nedenstående fag.
De uddannelsesspecifikke fag er obligatoriske.

Uddannelsesspecifikke fag

Valgfri fag
Social- og sundhedshjælperens rolle
Samarbejde med borgeren med demens og pårørende
Mødet med borgeren
Kost og motion til udsatte grupper
Personlig hjælp, omsorg og pleje
Livskvalitet og forebyggelse af ensomhed
Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 
Mødet med borgeren med psykisk sygdom

SOSU-hjælperens opgaver i det palliative forløb
Velfærdsteknologi og opgaver omkring telemedicin


Valgfag

Valgfag udbydes af skolen.
Hvis en elev gerne vil læse videre på en videregående uddannelse, anbefales det at eleven vælger engelsk som valgfag. 


Kommunikation mellem elev, skole og praktik

Skolen udleverer en uddannelsesbog, der skal fungere som et kommunikationsredskab for elev, lærer og praktikvejlederen. Flere steder bruges det elektroniske værktøj "Elevplan" som redskab til kommunikation mellem parterne.


Bedømmelse

Der gives karakterer i de uddannelsesspecifikke fag, som alle skal bestås. Eleven skal til mundtlig prøve i ét af fagene.   
Praktikmålene skal bedømmes "godkendt".  

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i en praktisk opgave.

Valgfri fag bedømmes bestået/ikke bestået.


Økonomi  

Eleven får elevløn under hele hovedforløbet.   

X