• Print
  • Print
  • Sitemap

Udstedelse af uddannelsesbevis

Når eleven har gennemført hele uddannelsen udsteder skolen efter PASS' retningslinjer et uddannelsesbevis til eleven.

Det er en forudsætning for udstedelse af uddannelsesbevis, at

  • skolen har udstedt et skolebevis, der viser elevens karakterer og dokumenterer, at eleven har opfyldt beståkravene for skolefagene og den afsluttende prøve
  • praktikstedet har afgivet afsluttende praktikerklæring med bedømmelsen godkendt

Eleven kan samtidigt få et Certificate Supplement, der kort beskriver uddannelsen på dansk, engelsk, tysk eller fransk. Certificate Supplement udstedes ikke til den enkelte og kan derfor frit downloades fra Styrelsen for Videregående Uddannelsers hjemmeside.

Kopi af uddannelsesbeviset opbevares på skolen i 30 år.