• Print
 • Print
 • Sitemap

Ændring af uddannelsesaftalens længde

Forlængelse

Elev og ansættende myndighed kan selv aftale en forlængelse af uddannelsestiden i følgende tilfælde:

 • Hvis eleven på grund af sygdom er fraværende fra praktikvirksomheden i mere end 10 % af uddannelsestiden
 • Hvis eleven har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption
 • Hvis eleven er fraværende fra praktikvirksomheden på grund af supplerende skoleundervisning
 • Hvis eleven har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold.
Det er en forudsætning for aftalens gyldighed, at elev og virksomhed ikke forlænger uddannelsestiden med mere end fraværets periode.

Hvis virksomhed og elev vil aftale forlængelse, skal der laves et tillæg til den oprindelige uddannelsesaftale på en særlig blanket, som skolen kan udlevere. Skolen skal registrere ændringen i Easy-systemet.

I alle andre tilfælde, hvor en af parterne ønsker en forlængelse, kræver det det faglige udvalgs godkendelse.

PASS har dog uddelegeret denne kompetence, således at under forudsætning af, at ansættende myndighed, elev og skole er enige, kan uddannelsens forlænges uden at søge godkendelse i PASS.

Er de tre parter ikke enige skal det faglige udvalg inddrages. Man kan søge vejledning ved skolen om en ansøgning.

Afkortning

Ansøgere til den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelserne, der har erfaring fra tidligere uddannelse eller erhverv, kan få afkortet deres uddannelsestid inden uddannelsesaftalen indgås.


PASS har uddelegeret kompetencen til at afkorte uddannelsens varighed til skolerne efter flg. retningslinjer:

 • at uddannelsesaftalerne i videst muligt omfang indgås lokalt og i enighed mellem elev, skole og arbejdsgivere
 • at PASS kan inddrages ved uenighed mellem parterne


Godskrivning for dele af praktikuddannelsen


Praktikvirksomheden og skolen har i fællesskab et ansvar for at vurdere, om en elev har kompetencer, som vil kunne føre til en afkortning af praktikuddannelsen.

Skolen skal foretage kompetencervurdering af den enkelte elev ved optagelse og indgåelse af uddannelsesaftale. Når det drejer sig om godskrivning af praktikmål, skal skolen inddrage praktikvirksomheden, uanset om eleven er optaget på uddannelsen af praktikvirksomheden eller af skolen.

Der skal ifølge Undervisningsministeriet altid foretages en konkret vurdering af elevernes kompetencer, som skal afdække, i hvilket omfang eleverne mestrer uddannelsens praktikmål, som de fremgår af uddannelsesordningen.

Fastsættelse af en ny samlet varighed af uddannelsen for en elev, der har fået godskrevet dele af uddannelsen afhænger af, hvilke dele af uddannelsen eleven godskrives for. Der er derfor følgende 3 procedurer:

 • For elever, som bliver godskrevet fagmål i skoleuddannelsen svarende til mere end 4 ugers skoleundervisning, indstiller skolen efter aftale med eleven en ny varighed af den samlede uddannelse til den praktikvirksomhed, som har indgået eller skal indgå uddannelsesaftalen med eleven. Det er skolen, som træffer afgørelse om skoleundervisningens varighed.
 • For elever, som bliver godskrevet praktikmål, fastsætter praktikvirksomheden efter aftale med eleven og i samarbejde med skolen en ny samlet varighed af uddannelsen.
 • For elever, som bliver godskrevet både fagmål i skoleuddannelsen og praktikmål, fastsætter skole og praktikvirksomhed efter aftale med eleven en ny samlet varighed af uddannelsen.

Den aftale varighed af den samlede uddannelse skal fremgå af elevens uddannelsesaftale.