• Print
 • Print
 • Sitemap

Regler for bedømmelse

Overordnede regler for bedømmelse

 • Overordnede bedømmelseskriterier skal være godkendt af PASS
 • Alle opgaver bedømmes af mindst tre dommere
 • Der er udarbejdet særlig procedure til brug ved pointslighed.
 • Deltagernes placering i konkurrencen offentliggøres ved konkurrencens afslutning

Bedømmelseskriterier

Hver opgave bedømmes i forhold til flg. kriterier

 • Planlægning og prioritering af opgaver
 • Samarbejde og etik - kommunikation og sundhedspædagogik
 • Rehabilitering og sygepleje, medicin og hygiejne
 • Patientsikkerhed, ergonomi og lovgivning
 • Refleksion og evaluering

Hvert kriterie består af et relevant antal handlinger. Hver handling skal være beskrevet entydigt.

Pointssystem

Hver handling kan tildeles 0, 1, 2 eller 3 points.

 • 0 = handlingen er ikke udført, er udført forkert eller mangelfuldt - herunder også manglende uniformsetikette
 • 1 = handlingen er påbegyndt, men ikke fuldført eller udført på ikke dækkende vis
 • 2 = handlingen er udført i nogen grad på tilfredsstillende vis
 • 3 = handlingen er fuldført på udmærket vis

Opgaverne tildeles pointmuligheder i forhold til hver opgaves tyngde.

Procedure ved bedømmelse

Overdommeren styrer bedømmelsen og er tidtager. Hver konkurrence bedømmes af mindst tre dommere, der tildeler points under gennemførelsen.

Efter endt konkurrence voterer de tre dommere, og der skal opnås enighed om, hvilket point elevparret kan opnå for hver handling. Ved evt. uenighed har overdommeren det afgørende ord. 

Resultatet af voteringen føres af overdommeren på et særligt skema, hvor det samlede pointtal opgøres.

Det deltagerpar, der opnår flest points, har vundet konkurrencen

Pointlighed

Ved pointlighed afgør summen af de to pointmæssigt tungeste opgaver, hvem der vinder. Ved fortsat pointlighed er points for pointmæssigt næst tungeste opgave afgørende og så fremdeles.

Offentliggørelse af vindere

Resultatet af konkurrencerne offentliggøres efter afslutning af alle konkurrencer.

Vinderparret offentliggøres af SkillsDenmark på den store scene.

Placering af nr. 2 – 5 offentliggøres på SOSU-scenen.